Thông báo về việc trở thành Công Ty Đại Chúng

Tập đoàn EDX xin trân trọng thông báo: Uỷ ban chứng khoán nhà nước đã có văn bản số 4187/UBCK-GSĐC ngày 30 tháng 06 năm 2016 về việc chấp thuận Hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty:

Tên Công ty:      Công ty Cổ phần Tập đoàn EDX
Tên tiếng Anh:   EDX Group Corporation
Tên viết tắt:        Tập đoàn EDX
Vốn điều lệ:        206.120.000.000 đồng
Vốn thực góp:    206.120.000.000 đồng
Trụ sở:            Số 8, ngách 19/9, phố Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Văn phòng:        Tầng 4, Nhà B, Toà Nhà T608, Số 643A Phạm Văn Đồng, Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội
Điện thoại:        (+84) 435 589 589
Fax:                    (84.4) 62698980
Website:             http://alibaba.edx.vn
Email:                 info@edxgroup.vn

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0101540932 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/09/2004, thay đổi lần thứ 16 ngày 13/06/2016 đổi tên từ Công ty cổ phần EDX Group

Lĩnh vực kinh doanh chính:

– Hỗ trợ xuất khẩu trực tuyến qua Alibaba
– Đại diện xuất nhập khẩu trực tuyến
– Trung gian thương mại xuất nhập khẩu
– Phân phối sản phẩm công nghệ và viễn thông
– Giải pháp phần mềm và nội dung số
– Tư vấn tái cấu trúc và quản lý doanh nghiệp
– Vườn ươm khởi nghiệp kinh doanh trực tuyến
– Quỹ đầu tư kinh doanh trực tuyến

Công văn ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận : CVUBCK – Tập đoàn EDX là công ty đại chúng

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016: BB-DHDCDTN_25022016_EDX
Nghị quyết đại hội cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn EDX: NQ_05072016_QD_EDX
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2016: NQ-DHDCDTN_25022016_EDX
Quyết định bổ nhiệm nhân sự: QD_25A072016_QD_EDX
Quyết định bầu trưởng ban kiểm soát :QD_05072016_QD_BKS
Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn EDX :QD_25072016_EDX

Báo cáo tài chính  hợp nhất quý II năm 2016 BCTC QII 2016 Tap doan EDX

Chứng nhận đăng ký chứng khoán: 20160811102143928

Báo cáo tài chính : Bao-cao-tai-chinh—Cong-ty-dai-chung—Quy—Hop-nhat-Giua-nien-do—2016—Cong-ty-co-phan-tap-doan-EDX

Báo cáo tài chính: Bao-cao-tai-chinh—Cong-ty-dai-chung—Quy—Giua-nien-do—2016—Cong-ty-co-phan-tap-doan-EDX

Báo cáo tài chính : BCTC hop nhat Quy III Cong ty CP Tap doan EDX.rotated

Báo cáo tài chính: BCTC rieng quy III Cong ty CP Tap doan EDX

Báo cáo tài chính 2016:  20170125 BCTC EDX HOP NHAT 2016

Báo cáo tài chính 2016: 20170125 BCTC EDX 2016

Báo cáo hợp nhất: BAO-CAO-HOP-NHAT-CONG-TY-CO-PHAN-TAP-DOAN-EDX_signed BAO-CAO-TAI-CHINH-RIENG-CONG-TY-CO-PHAN-TAP-DOAN-EDX_signed

Báo cáo hợp nhất: BAO-CAO-HOP-NHAT-CONG-TY-CO-PHAN-TAP-DOAN-EDX_signed

Thông báo về ngày cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: Cong bo thong tin – UyBanChungKhoanNN

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (1)

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 : 1.Chuong trinh DHDCD Thuong nien 2017

Tờ trình và các vấn đề biểu quyết: 2.To trinh cac van de bieu quyet

Báo cáo của Ban điều hành: 3.Bao cao cua Ban dieu hanh

Báo cáo hoạt động của HĐQT: 4.Bao cao hoat dong cua HDQT

Báo cáo của BKS: 5.Bao cao cua BKS

Đơn ứng cử thành viên BKS và các biểu mẫu: 6.Don ung cu BKS va cac bieu mau

Báo cáo tài chính riêng Công ty cổ phần Tập đoàn EDX Quý I năm 2017 : 18042017_BCTC Rieng_Cong ty Co phan Tap doan EDX

Báo cáo tài chính Họp nhất Công ty cổ phần Tập đoàn EDX Quý I năm 2017: 18042017_BCTC Hop nhat_Cong ty Co phan Tap doan EDX

BB hop DHDCD Thuong nien 2017

Nghi Quyet DHDCD Thuong nien 2017

To Trinh HDQT Hop DHDCD thuong nien 2017

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 – Tập đoàn EDX: BCTCHOPNHAT_QUY2NAM2017_CONGTYCOPHANTAPDOANEDX

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 – Tập đoàn EDX : BCTCRIENG_QUY2_2017_CONGTYCOPHANTAPDOANEDX 2

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III – Tập đoàn edX

Bao-cao-tai-chinh—Cong-ty-dai-chung—Quy—3-Nam-2017-Hop-nhat—Cong-ty-co-phan-Tap-doan-EDX[signed].compressed

Báo cáo tài chính riêng Quý III – Tập đoàn edX

Bao-cao-tai-chinh—Cong-ty-dai-chung—Quy—3-Nam-2017-Rieng—Cong-ty-co-phan-Tap-doan-EDX[signed].compressed

15/01/2018 : 15012018_CHOT DS CO DONG

20/01/2018 20012018_BCTC QUY 4 2017 CTCP TAP DOAN EDX (1)1

Báo cáo tài chính quý IV (RIÊNG+HỢP NHÂT) : 05022018_BCTC_HOP NHAT_2017_CTCPTAPDOAN EDX

Báo cáo tài chính năm 2017 EDX (HỢP NHẤT + RIÊNG) : 06022018_BCTC_RIENG_NAM2017-CTCPTAPDOANEDX