Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn edX xin gửi tới Quý Cổ đông tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Giấy mời họp

1_04042018_EDX_GMH

2. Giấy ủy quyền

2_04042018_EDX_GIAYUYQUYEN

3. Chương trình họp

3_04042018_EDX_CTHOPDHDCDTN2018

4. Quy chế làm việc

4_04042018_EDX_QCLV

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị

5.EDX_BAOCAOHĐQT

6. Báo cáo của Ban kiểm soát

6.EDX_BAOCAOBANKIEM SOAT

7. Báo cáo của Ban điều hành

7.EDX_BAOCAOBANDIEUHANH

8. Tờ trình của HĐQT

8. EDX_TO TRINH_DHDCDTN2018

9. Phụ lục tờ trình

9. PHULUC_TVHDQT