Chốt danh sách cổ đông dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn edX thông báo về việc chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán                  : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn edX

Mã chứng khoán                   : EDX

Loại chứng khoán                : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch              : 10.000 đồng

Sàn giao dịch                         : Sàn đại chúng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng    : 12/03/2018

Lý do và mục đích               : Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Tỷ lệ thực hiện:

–           Cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

–           Thời gian thực hiện: Dự kiến tổ chức trong tháng 3 hoặc tháng 4/2018

–           Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Tập đoàn edX

–           Địa chỉ: Số 1 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

–           Nội dung Đại hội: Thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Thông báo chốt DS Cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gửi Quý Cổ đông”

Thông báo chốt DS cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018  gửi VSD”