Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ Thường niên 2018

Ngày 14/04/2018, Tập đoàn edX đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thông qua những quyết định quan trọng liên quan đến chiến lược cũng như kế hoạch kinh doanh trong năm 2018 và các năm tới.

Chi tiết nội dung trong file đính kèm.

1.EDX_BB_NQ_DHDCDTN2018